Nowe zasady wycinki drzew

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2017

Od 17 czerwca 2017 roku będą obowiązywać nowe zasady wycinki drzew, które mają na celu uszczegółowić obowiązujące od początku roku prawo w tym zakresie. Oto najważniejsze zmiany.

Każdy, kto będzie planował wycięcie drzewa z terenu swojej nieruchomości będzie musiał wystąpić do burmistrza o zgodę.

Właściciele prywatnej nieruchomości, którzy będą chcieli usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą występować do gminy ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa. Pozostali właściciele nieruchomości będą występować o zgodę na dotychczasowych warunkach, czyli na wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

W zależności od gatunków drzew i ich obwodów pni, część drzew została zwolniona
z ww. wymogu uzyskiwania zgody na usunięcie drzew. Wobec tego, każdy właściciel nieruchomości będzie zgłaszał do gminy wycięcie tylko tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nad powierzchnia ziemi będzie przekraczał:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Został przywrócony zapis dotyczący drzew planowanych do usunięcia w pasie drogowym drogi publicznej. Drzewa w pasie drogowym drogi publicznej będą musiały być uzgodnione z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Obowiązek ten nie będzie dotyczył niektórych gatunków topoli.

Nowe przepisy zobowiązują także ministra środowiska do określenia:

1) w ciągu sześciu miesięcy – rozporządzenia w sprawie  kryteriów uznania drzew lub krzewów za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne;

2) w ciągu jednego miesiąca – rozporządzenia w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, które będzie różnicowało je ze względu na gatunek czy obwód drzew. Do tego czasu będą obowiązywać maksymalne stawki opłat, czyli w przypadku drzew 500 zł za
1 cm obwodu pnia, a w przypadku krzewów 200 zł za każdy metr kwadratowy.

Nowe zasady wycinki drzew dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, którzy chcą usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązują właścicieli do dokonywania zgłoszenia. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew jest nowym sposobem załatwienia sprawy, dlatego teraz zostanie uszczegółowiony.  Zgodnie z nowymi zasadami, jeśli drzewo będzie miało większy obwód pnia (wskazany powyżej dla poszczególnych gatunków drzew) planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w urzędzie. W zgłoszeniu będzie trzeba wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte (numer ewidencyjny i miejscowość) oraz dołączyć rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości. Następnie gmina w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia będzie miała czas na przeprowadzenie oględzin mających na celu ustalenia nazwy gatunku drzew oraz ich obwodów pni na wysokości 5 cm. Z oględzin zostanie sporządzony protokół. Po dokonaniu oględzin burmistrz w terminie 14 dni od dnia oględzin będzie mógł w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Jeżeli w tym terminie nie podejmie takiej decyzji, właściciel nieruchomości będzie mógł usunąć drzewa tzw. „milcząca zgoda”. Niemniej jednak za dzień wniesienia sprzeciwu uznawany będzie dzień nadania decyzji w placówce pocztowej albo wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Dlatego aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew na które gmina wyraziła sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od oględzin jaka została podjęta decyzja. Gdyż może się zdarzyć, że gmina wysłała list z decyzją w sprawie sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że gmina wyraziła milcząca zgodę i wytnie drzewo. A to będzie skutkowało naliczeniem kary za nielegalne usunięcie drzewa, która wynosi dwukrotność opłaty. Burmistrz będzie mógł przed upływem 14 dni od oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia będzie skutkowało możliwością wcześniejszego usunięcia drzewa bez narażenia się na karę. Jeśli gmina nie wniesie sprzeciwu właściciel nieruchomości, który zgłosił chęć wycięcia drzewa będzie mógł usunąć drzewo przez sześć miesięcy od przeprowadzenia oględzin. Po upływie tego terminu ponownie będzie trzeba dokonać zgłoszenia. Gmina będzie mogła wnieść sprzeciw na wycięcie drzew tylko w określonych ustawą przypadkach. Będzie mogła nie zgodzić się na wycięcie drzew, które spełniają kryteria do uznania ich za pomniki przyrody oraz ze względu na ich lokalizację, ponieważ mogą rosnąć:

- na nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- na terenach objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, Natura 2000).

Jeśli w ciągu pięciu lat od dokonania oględzin właściciel działki wystąpi o pozwolenie na budowę, a planowana budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części posesji gdzie rosły usunięte drzewa, to gmina nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za ich usunięcie. Opłata będzie pobierana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewa wyciął poprzedni właściciel. Dlatego w celu sprawdzenia, czy na działce prowadzona była wycinka drzew będzie można zgłosić się do gminy o udostępnienie protokołu z oględzin.

Szczegółowych informacji udziela Renata Gałązka inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, tel. (25) 75 74 175

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
  2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).
Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-13
Data publikacji:2017-06-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2044