Informacja dotycząca zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy!

Po wielu miesiącach prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu 6 września 2019 r. uchwalono jej ostateczną wersję nakładającą szereg zmian, które w ciągu 12 miesięcy gminy muszą wprowadzić w uchwałach regulujących system gospodarki odpadami.

 
Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów

Ustawą z dnia 6 września 2019 r. został nałożony obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Brak jest już możliwości decydowania przez mieszkańca o sposobie zbierania odpadów – selektywnie lub nie. W związku z powyższym w nowo uchwalonej przez Radę Miejską w Mrozach w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty został nałożony na mieszkańców gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami


Pomimo wcześniejszych zapowiedzi administracji rządowej o możliwości dofinansowania ze środków ogólnych budżetu systemu gospodarki odpadami w znowelizowanej ustawie taki zapis się nie znalazł. Oznacza to, że gminne systemy muszą być zbilansowane wyłącznie z opłat mieszkańców. Trzymając się tego obowiązku została wykonana nowa kalkulacja na 2020 rok, z której wynika potrzeba podwyższenia opłaty miesięcznej od gospodarstwa domowego. Podstawowa stawka opłaty wzrośnie z 25 zł do 30 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego za odpady segregowane. W dalszym ciągu przewidziane są ulgi dla osób samotnie zamieszkujących pobierających emerytury lub renty.

Wprowadzenie opłaty podwyższonej za złą segregację

Kolejną ważną zmianą w ustawie jest nałożenie na Gminę obowiązku ustalenia opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Ustawodawca wskazał, iż osoby, które nie będą segregowały odpadów zapłacą opłatę podwyższoną do czterokrotności stawki podstawowej. W związku z tym w nowej uchwale Rady Miejskiej przyjęto, że w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustala się w drodze decyzji stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 120zł za miesiąc lub miesiące, w których stwierdzono brak segregacji.

Zwolnienie w części z opłaty za przydomowy kompostownik

Nowelizacja ustawy stanowi także, iż rada gminy zwalnia w części z opłaty właścicieli nieruchomości, którzy posiadają własne kompostowniki.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi , którzy kompostują bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł od podstawowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i  wynosi 29 zł a nie 30zł miesięcznie. Wiąże się to jednak z brakiem możliwości oddawania bioodpadów podczas zbiórki, jak również brakiem możliwości samodzielnego dostarczania bioodpadów (w tym trawa, liście) do PSZOK.

Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z tego zwolnienia zobligowani są do złożenia nowej deklaracji do urzędu.

Burmistrz zobowiązany jest do kontroli nieruchomości, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie. W razie stwierdzenia braku kompostownika na nieruchomości lub uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości burmistrz w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostateczności decyzji i wymaga złożenia nowej deklaracji.

Oświadczenie dla firm, które deklarują pozostanie w gminnym systemie

Wraz z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, każdy właściciel nieruchomości niezamieszkanej (firmy, instytucje) automatycznie znajduje się poza gminnym systemem gospodarki odpadami, stąd konieczne jest złożenie oświadczenia o przystąpieniu do gminnego systemu. Zawiadomienia w tej sprawie zostały wysłane do firm i instytucji przez tutejszy urząd. W chwili obecnej zbierane są oświadczenia od tych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji), które chcą pozostać w gminnym systemie. W przypadku nie dostarczenia takiego oświadczenia, właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest dostarczyć umowę  z innym uprawnionym do odbioru odpadów podmiotem.

Zmiana stawek opłaty dla firm i instytucji

Od lutego bieżącego roku wzrośnie również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji) z 10 zł do 12 zł za worek jeśli wypełniony zostanie obowiązek selektywnej zbiórki. Dla tych, którzy nie będą wypełniać obowiązku segregacji Burmistrz zobowiązany jest w drodze decyzji ustalić stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 48 zł za worek.

Ryczałt dla nieruchomości rekreacyjnych 

Nie ulega zmianie stawka opłaty ryczałtowej dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe przez część roku, gdy odpady gromadzone są w sposób selektywny i będzie ona wynosiła 80 zł za rok. Gdyby jednak obowiązek ten nie był wypełniony, Burmistrz zobowiązany jest wydać decyzję o ustaleniu stawki opłaty ryczałtowej podwyższonej w wysokości 320 zł za rok, w którym właściciel nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nowe konto bankowe wyłącznie dla opłaty za gospodarowanie odpadami 

Nałożony na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Nowelizacja ustawy nakłada na nas obowiązek wyodrębnienia konta bankowego, na które od stycznia 2020 roku należy wpłacać wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mrozy.

Gmina Mrozy

konto NR 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości nie są  zobowiązani do złożenia nowej deklaracji  lub jej korekty.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji ciąży tylko na mieszkańcach, którzy z urzędu mieli wydane decyzje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe zasady segregacji odpadów i kolorów worków od 1 marca 2020 r.

Od marca 2020 r. zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy, zostanie zmieniony podział selektywnej zbiórki odpadów i wprowadzone zostaną nowe kolory worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów.

Papier gromadzony będzie w worku niebieskim, Szkło w worku zielonym, Tworzywa sztuczne w żółtym, na Metale przeznaczony zostanie worek różowy.
Worek brązowy służył będzie zbiórce odpadów BIO – bioodpadów.

Szczegółowy opis kolorów i zasad segregacji zostanie podany na stronie www.mrozy.pl oraz dostarczony mieszkańcom w formie ulotek wraz z nowymi kompletami worków.

W najbliższym czasie na stronie zostaną również umieszczone informacje dotyczące zasad segregacji odpadów oraz funkcjonowania PSZOK.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności