Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Rok 2012: 

10,82 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

23,90 % - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

100 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych


Rok 2013: 

18,74 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

55,28 % - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

100 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Rok 2014: 

35,64 % - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

59,94 % - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

100 % - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

Rok 2015:

27,05 % - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

57,53 % - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,           

100 % - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

i są na poziomie jaki wszystkie gminy powinny spełnić w 2020 r.

Rok 2016:

16,64% - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

36,64% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

100% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Rok 2017:

13,59% - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

39,33% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

100% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Rok 2018:

24,17 % - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania

38,32 % - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

100% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Rok 2019:

20,69% - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

40,44% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

100% - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

WYMOGI PRAWNE
Zgodnie z Ustawą z 17 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:
1. przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo”.
3. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

1) 20% wagowo – za rok 2021;
2) 25% wagowo – za rok 2022; 
3) 35% wagowo – za rok 2023; 
4) 45% wagowo – za rok 2024; 
5) 55% wagowo – za rok 2025; 
6) 56% wagowo – za rok 2026; 
7) 57% wagowo – za rok 2027; 
8) 58% wagowo – za rok 2028; 
9) 59% wagowo – za rok 2029; 
10) 60% wagowo – za rok 2030; 
11) 61% wagowo – za rok 2031; 
12) 62% wagowo – za rok 2032; 
13) 63% wagowo – za rok 2033; 
14) 64% wagowo – za rok 2034; 
15) 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.”,

Zgodnie z Art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, gminy są zobowiązane uzyskać w poszczególnych latach poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ilości:

1)    45% wagowo - za rok 2017
2)    40% wagowo - za rok 2018
3)    40% wagowo - za rok 2019
4)    35% wagowo - do dnia 16 lipca 2020 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności