Konkurs plastyczno - poetycki

Wójt Gminy Mrozy oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury ogłaszają konkurs plastyczno – poetycki na wiersz lub plakat promujący inicjatywę „Mrozy Miastem”


Organizator: Wójt Gminy Mrozy i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mrozach
Zasięg konkursu: otwarty 

Cele konkursu:
 
-pobudzenie wrażliwości poetyckiej i plastycznej,
-popularyzacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych, odkrywanie nowych talentów,
-promocja gminy Mrozy oraz inicjatywy nadania praw miejskich miejscowości Mrozy,
-kształtowanie postaw obywatelskich na rzecz małej Ojczyzny.

Kategorie wiekowe: 

-dzieci przedszkolne i klasy „0”,
-dzieci ze szkół podstawowych, 
-młodzież (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), 
-dorośli. 

Kategorie tematyczne: 

-plastyka,
-poezja.

Technika i forma prac: 

-wiersz dowolnej długości, 
-plakat wielkości minimum A3 wykonany dowolną techniką (np. gwasz, tempera, plakatówka, ołówek, collage, grafika, itd.),
-każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 2 prace w każdej kategorii tematycznej, 
-na odwrocie każdej pracy należy czytelnie napisać lub nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora: 
-imię, nazwisko, 
-wiek (w przypadku osób dorosłych wystarczy podanie kategorii)
-adres (wystarczy nazwa miejscowości), 
-nr telefonu, adres e-mail;
w przypadku prac przygotowywanych w szkole dodatkowo:
-nazwę i adres placówki, którą reprezentuje autor, 
-nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana.

Kryteria oceny prac:

-twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, 
-ogólna estetyka wykonania prac, 
-stopień opanowania technik plastycznych oraz językowych,
-znajomość miejscowości Mrozy i umiejętność jej zaprezentowania w pracy konkursowej.

Ocena prac i nagrody: 

-na laureatów konkursu czekają dyplomy, nagrody oraz udział w wystawie pokonkursowej,
-oceny dostarczonych prac dokona komisja powołana przez organizatora przyznając miejsca w poszczególnych kategoriach oraz kwalifikując prace do wystawy pokonkursowej,
-wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora: www.mrozy.pl. 

Termin przysyłania zgłoszeń: Prace można składać w zamkniętej kopercie lub zabezpieczonym rulonie osobiście lub przysłać w terminie do 17 stycznia 2013 r. (decyduje data wpływu) na adres: Gminne Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22, 05 – 320 Mrozy z dopiskiem „Mrozy Miastem”.

Postanowienia końcowe:

-nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jej publikowanie na stronach internetowych organizatora, biuletynie informacyjnym, wystawie pokonkursowej, w materiałach promocyjnych oraz przekazywanie do środków masowego przekazu,
-organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki,
-zwycięskie prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będzie można odebrać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Mrozach w terminie 15 – 29 marca 2013 r. (po tym terminie nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora), 
-prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane,
-udział w konkursie jest równoznaczny zwyrażeniem zgody na przetwarzanie nadesłanych danych osobowych uczestnika oraz opiekunów uczniów w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883), 
-biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu,
-ostateczne decyzje w sprawach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator. 

 

W razie pytań lub wątpliwości informacji udziela koordynator konkursu, Magdalena Sulich, tel. (25) 75 74 175, 75 74 190, e-mail: m.sulich@mrozy.pl. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności