Kontrole na terenie Gminy Mrozy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. przeprowadzane będą kontrole, podczas których upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy będą sprawdzać

Realizację obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 3. ust 1, ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt. 2, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) 

Prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowanie:

  • umów z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mrozy,
  • dokumenty potwierdzające pozbywanie się prawidłowo zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych np. faktury VAT, paragony za usługi wywozu nieczystości ciekłych.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności