Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Obwieszczenie Burmistrza Mrozów z dnia 8 maja 2024 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 2328/13, 2328/15, 2329/9 w obrębie geodezyjnym Mrozy

Burmistrz Mrozów informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 2328/13, 2328/15, 2329/9 w obrębie geodezyjnym Mrozy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

  • zbieranie uwag do projektu planu w terminie od 9 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. 
  •  spotkanie otwarte, które odbędzie się 22 maja 2024 r. o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy;
  • dyżur projektanta planu w dniu 27 maja 2024 r. w godzinach 16:00 – 17:00 pod nr telefonu 22 870 42 74

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, pok. nr 16, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy (w zakładce PRAWO LOKALNE, PROJEKTY W TOKU PROCEDURY PLANISTYCZNEJ, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK EW. NR 2328/13, 2328/15, 2329/9 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM MROZY) - https://mrozy.bip.net.pl/kategorie/236-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ew-nr-232813-232815-23299-w-obrebie-geodezyjnym-mrozy/artykuly/1064-projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-ew-nr-232813-232815-23299-w-obrebie-geodezyjnym-mrozy-konsultacje-spoleczne?lang=PL 

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Burmistrza Mrozów:

  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. A. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy lub na adres Urzędu, na formularzu w postaci papierowej,
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@mrozy.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej: /urzadgminymrozy/skrytka, na formularzu w formie dokumentu elektronicznego. 

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, na którym należy składać uwagi, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - https://mrozy-api.bip.net.pl/api/attachments/598  lub w siedzibie Urzędu. 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile składający wniosek taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie od 9 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy, ul. A. Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@mrozy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Mrozów.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności