Uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu w 2023 roku

logo_fundusze_azbest 

Burmistrz Mrozów informuje, że zostało zrealizowane zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mrozy”, które zostało dofinansowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 34.995,46 zł.

https://www.gov.pl/web/klimat

https://wfosigw.pl/ 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej 

W okresie od 6 czerwca 2023 roku do 23 sierpnia 2023 roku trwała realizacja ww. zadania. Zadanie to polegało na odbiorze z 33 gospodarstw składowanych przez mieszkańców wyrobów zawierających azbest, ich transporcie i unieszkodliwieniu. Podczas realizacji przeznaczono do unieszkodliwienia 101,26 Mg wyrobów zawierających azbest przekazanych na składowisko. Całkowity koszt zadania wyniósł 34.995,46 zł, gdzie 100% wartości zadania zostało dofinansowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest stanowi realizację „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku i zmienionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 w dniu 15 marca 2010 roku. Głównym celem tego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez sukcesywne odbieranie wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania w bieżącym roku przyczynia się do częściowej likwidacji źródeł oddziaływania emisji włókien azbestowych na środowisko i zdrowie człowieka. Sukcesywna realizacja tego zadania poprawi atrakcyjność obszaru gminy i warunki życia mieszkańców, a także wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności