Informacja dotycząca zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrozy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2019

Szanowni Mieszkańcy!

Pragniemy Państwa poinformować, iż od kwietnia 2019 roku wzrastają  opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Podstawowa stawka opłaty wzrośnie z 18 zł do 25 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego za odpady segregowane  oraz z 48 zł do 60 zł miesięcznie w przypadku odpadów niesegregowanych.  Nowe  opłaty zostały ustalone uchwałą Nr IV/32/2019  Rady Miejskiej w  Mrozach  z dnia 8 lutego 2019 r.

Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z drastycznego wzrostu cen rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W dniu 15 listopada br. odbyło się otwarcie ofert złożonych w powyższym przetargu. Wpłynęły oferty od dwóch firm. Jedna z nich zaoferowała za wykonanie usługi cenę 1 285 726,62 zł brutto za dwa lata świadczenia usługi, czyli 642 863,31 zł za jeden rok, druga z nich zaoferowała cenę 1 929 545,28 zł brutto za dwuletni okres świadczenia usługi, tj. 964 772,64 zł za jeden rok. Obowiązująca w 2018 roku umowa na tę usługę opiewała na kwotę 341 707,91 zł. Tak więc cena korzystniejszej oferty w porównaniu do roku 2018 jest droższa o 301 155,40 zł, czyli wzrost prawie o 100%.

Należy także pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać ze środków budżetowych – całość opłat zbieranych od mieszkańców ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Dlatego wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

Analiza rynku odpadów oraz rozstrzygniętych ostatnio przetargów w innych samorządach wskazuje na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym kraju. 

 Przedstawionymi powyżej zagadnieniami zajęli się radni na sesji w dniu 8 lutego. Debatowano m.in. nad zmianą sposobu naliczania opłaty śmieciowej. Na wniosek burmistrza poddano szerokiej dyskusji zmianę metody ustalania stawki od gospodarstwa domowego na metodę od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Obecny system naliczania opłat od gospodarstwa domowego jest przez osoby szczególnie samotne krytykowany, jako niesprawiedliwy, gdyż gospodarstwa jednoosobowe płacą za odpady tyle samo co wieloosobowa rodzina. To prawda, ale należy zauważyć, że w dalszym ciągu koszty ogólne funkcjonowania systemu takie jak transport, robocizna obsługa administracyjna i PSZOK stanowią znaczący udział w funkcjonowania systemu i nie są uzależnione od ilości zgromadzonych odpadów. Należy jednak zaznaczyć, że w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego żadna z metod ustalania stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami nie jest w pełni sprawiedliwa i obiektywna. Ustawodawca nie dopuścił możliwości stosowania różnych metod naliczania opłat co by pozwoliło na bardziej indywidualne podejście. Ważnym elementem prowadzonej dyskusji było wskazanie przez burmistrza, że jesteśmy jedną z nielicznych gmin, gdzie odpady odbierane są dwa razy w miesiącu, a nie raz co ma również bardzo duże znaczenie na ustaloną cenę odbioru odpadów. Dlatego też, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów za i przeciw, ostatecznie radni zadecydowali o pozostawieniu obecnie funkcjonującej opłaty, czyli od gospodarstwa domowego. Jednocześnie radni zwrócili się do burmistrza, aby w ramach realizacji systemu udzielał wsparcia osobom o niskich dochodach i samotnie zamieszkującym. Taką deklarację burmistrz złożył radnym. Zauważyć należy, że pomimo prawie 100% wzrostu kosztów odbioru odpadów uchwalona nowa opłata wzrasta o 28%, ponieważ intencją burmistrza i rady jest podjęcie działań mających na celu nie przenoszenie w całości na mieszkańców drastycznego wzrostu kosztów usług zewnętrznych. W związku z powyższym w ZGK w Mrozach zostaną wdrożone następujące mechanizmy:

- podniesienie skuteczności systemu w zakresie zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów,

- ograniczenie ilości odpadów zmieszanych, które są odbierane przez podmioty zewnętrze,

- poszukiwanie bezpośrednich odbiorców wyselekcjonowanych surowców wtórnych, tak aby z ich sprzedaży uzyskiwać dochody lub też przekazywać odpady nieodpłatnie.

- przeprowadzenie szerokiej edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów.

Zostaną również przeprowadzone kontrole w zakresie obowiązku składania deklaracji, szczególnie na nieruchomościach gdzie funkcjonują odrębne gospodarstwa domowe a jest złożona jedna deklaracja.

W trakcie dyskusji na sesji, burmistrz przypomniał także, że jednym z obowiązków gmin, w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu narzuconych przez UE i prawo krajowe. Nieosiągnięcie określonego przepisami prawa poziomu oznacza dla gminy wysokie kary finansowe, które muszą być pokryte ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku naszej gminy poziomy recyklingu są osiągane. Za 2018 rok osiągnęliśmy wskaźnik roku jaki powinniśmy spełnić w 2020 roku.

Jednocześnie informujmy, że w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji lub jej korekty. Powyższy obowiązek ciąży tylko na mieszkańcach, którzy mieli wydane decyzje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie złożenia deklaracji z nową stawką, wobec tych osób będzie ponownie wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-15
Data publikacji:2019-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:824