Informacja o sesji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2019

W dniu 29 marca odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Tematem przewodnim piątkowego posiedzenia było omówienie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy. Informacje w powyższej sprawie przedłożyli: pani Lidia Walecka Lipińska – Kierownik Przychodni lekarskiej „PULS” w Mrozach, pan Marcin Kulicki – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (o pracy szpitala w Rudce) i pan Robert Gajda – współwłaściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SAN-MEDICA s.c. w Jeruzalu.

Następnie zebrani wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach przedłożonej przez panią Małgorzatę Wierzbicką – Kierownik GOPS, a także sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedłożonego przez panią Lidię Walecką Lipińską - Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dalszej części sesji Rada wysłuchała wyjaśnień radnego, pana Zdzisława Piwowarczyka w kwestii utraty prawa wybieralności oraz spełniania przesłanki do wygaszenia wyżej wymienionemu mandatu z powodu zmiany miejsca zamieszkania. W związku ze złożonym przez radnego oświadczeniem, Rada odstąpiła od podejmowania uchwały w sprawie wygaszenia mandatu.

Następnie Rada podjęła uchwały, dotyczące między innymi:
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy” na 2019 rok,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy,
- ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów,
- ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,
- podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”,
- rozpatrzenia skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Z treścią wszystkich podjętych uchwał po ich podpisaniu, będzie można zapoznać się na stronie BIP Urzędu w zakładce „prawo lokalne” -> „uchwały rady”.

Ponadto zebrani wysłuchali informacji o realizacji uchwały w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+” za rok 2018, przygotowanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Autor: Administrator

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-03
Data publikacji:2019-04-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1067