Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązującej od 01.03.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2020

Zawiadamiamy, że w wyniku Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach nr XV/157/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z dniem 01.03.2020 r. opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

12,00 zł za m-c za odbiór 1 worka odpadów.

W myśl art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

„W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.”.

Od marca 2020 r. będzie obowiązywać nowy system segregowania odpadów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.mrozy.pl

Opłatę uiszczać można:

  • na nowy rachunek bankowy Gminy Mrozy 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
  • w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
  • u sołtysów

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.)     

 Treść podjętych przez Radę Miejską w Mrozach uchwał dostępna jest pod adresem:

https://mrozy.bip.net.pl/?a=7303

https://mrozy.bip.net.pl/?a=7304

https://mrozy.bip.net.pl/?a=7332

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-04
Data publikacji:2020-03-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:706