Część I – Nowy Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim – podstawowe informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2021

obrazek zawiera mazowsze serce polski oraz napis oddech dla mazowszaW związku ze złą jakością powietrza w Polsce na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 roku wszystkie województwa mają obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego Programu Ochrony Powietrza (w skrócie: POP lub Program).

Radni województwa mazowieckiego przyjęli Program we wrześniu 2020 roku (link: https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,4148,11520.html). Przyjęty nowy POP dotyczy całego województwa. W uchwale województwo mazowieckie zostało podzielone na cztery strefy: aglomerację warszawską, miasto Płock, miasto Radom oraz strefę mazowiecką. Gmina Mrozy została zaliczona do strefy mazowieckiej.

Najważniejszym celem Programu dla strefy mazowieckiej jest poprawa jakości powietrza w rejonie poprzez osiągnięcie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.

Aby osiągnąć powyższy cel wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego zostały zobowiązane do wykonania działań naprawczych oraz do przestrzegania planu działań krótkoterminowych.

Przyjęty plan działań krótkoterminowych wskazuje czynności, które należy podjąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Plan działań krótkoterminowych ma zmniejszać to ryzyko oraz ograniczać skutki i czas trwania przekroczeń.

Wskazane w Programie działania naprawcze są kontynuacją tych z poprzednich dokumentów, niemniej jednak doprecyzowano ich zakres i określono wskaźniki monitorowania w skali roku. W nowym Programie określono 5 działań naprawczych:

  1. Ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej.
  2. Zwiększenie powierzchni zieleni.
  3. Edukacja ekologiczna.
  4. Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakaz spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
  5. Ograniczenie wtórnej emisji pyłu – poprzez czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach.

Na realizację działań samorządy i ich mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat. Ponieważ wykonywanie konkretnych zadań naprawczych i planu działań krótkoterminowych zaczyna się od 1 stycznia 2021 roku i potrwa do 31 grudnia 2026 roku.

W celu lepszego monitorowania skali realizacji działań naprawczych w nowym Programie została wprost określona dla każdej gminy i każdego roku obowiązywania programu minimalna liczba czynności z każdego działania naprawczego. Samorządy będą rozliczane z realizacji wyznaczonych działań naprawczych. Wobec samorządów, które nie dotrzymają terminów realizacji działań naprawczych oraz które nie będą respektowały wymienionych nakazów i zakazów będą wyciągane prawne i finansowe konsekwencje (kary pieniężne w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł).

Mając na uwadze powyższe w najbliższym czasie będziemy przedstawić Państwu zapisy zawarte w nowym Programie Ochrony Powietrza i wynikające z tego nowe obowiązki dla Państwa. Zaczniemy od opisu wszystkich działań naprawczych przewidzianych do realizacji.

Prezentacja ze strony www.powietrze.mazovia.pl: http://www.powietrze.mazovia.pl/uploaded_images/1601470200_prezentacja.pptx

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:254