Informacja o sesji z dnia 12 marca 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2021

W piątek, 12 marca 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XXVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

Na początku sesji Przewodniczący powitał przybyłych gości, w związku z omawianymi sprawozdaniami z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach, realizacji Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, a także z działalności służby zdrowia na terenie gminy Mrozy:

 • kierownik GOPS w Mrozach, panią Małgorzatę Wąsowską,
 • prezesa zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, oddział w Rudce, pan Marcina Kulickiego,
 • przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mrozach, a jednocześnie kierownik przychodni PULS w Mrozach, panią dr. Lidię Walceką-Lipińską.

W związku z przypadającym w dniu 11 marca świętem Sołtysów, Przewodniczący wraz z Burmistrzem złożyli zebranym sołtysom najserdeczniejsze życzenia. Sołtysi otrzymali drobne upominki w postaci torby na dokumenty i pamiątkowej koszulki.

Następnie Burmistrz przedstawił informację o działalności w okresie międzysesyjnym, w której odniósł się do podjętych uchwał i zarządzeń, a także do:

 1. przekazania placu budowy w dniu 25 stycznia 2021 roku firmie P.U.H.”MEL-KAN” na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy”;
 2. podpisania w dniu 11 lutego 2021 roku protokołu końcowego wykonania robót dla zadania „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu” – całkowita wartość zadania 413.948,11 zł;
 3. złożenia w dniu 2 marca 2021 roku wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 na realizację zadania „Budowa skateparku w Mrozach” – dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania, nie więcej niż 200 tys. zł;
 4. złożenia w dniu 11 marca 2021 roku wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodzisku w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 – dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, nie więcej niż 4,5 mln zł.

W dalszej części obecni na sesji goście przedstawili sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz prowadzonych na terenie gminy Mrozy placówek służby zdrowia.

Podczas sesji Radni podjęli uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2021.
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Grodzisk, Skruda i Choszcze,
 • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 r.,
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Mrozy dz. nr 2115/21).

Dodatkowo radnym została przekazana Informacja na temat realizacji Uchwały Nr V/42/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”.

Radni przyjęli:

 • Stanowisko Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie petycji – Listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! Stop zabójczemu GMO – stop niebezpiecznej szczepionce,
 • Opinię Nr 1/2021 Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie petycji o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.

Z porządku sesji po treściwej dyskusji sołtysów, radnych i Burmistrza w temacie Funduszu Sołeckiego na 2022 r., na wniosek Burmistrza zdjęto uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Mrozy na 2022 rok.

Z treścią uchwał i podjętych stanowisk będzie można zapoznać się na stronach: https://mrozy.bip.net.pl/?c=997 oraz https://mrozy.bip.net.pl/?c=802

W sprawach różnych Przewodniczący odczytał pisma, które trafiły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym, w tym życzenia od Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwłła skierowane do sołtysów w związku z Dniem Sołtysa przypadającym w dniu 11 marca. Ponadto odczytane zostało pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwestii organizacji uroczystych sesji, na których odczytano by treść polskiego projektu Konstytucji dla Europy z 3 maja 1831 r., autorstwa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, w tym temacie wpłynęło również pismo Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego My Obywatele Unii Europejskiej. Przewodniczący poinformował, iż z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęło potwierdzenie otrzymania Stanowiska Nr 1/2021 Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce wraz z kopią innych stanowisk w tej kwestii. Dodatkowo w sprawach różnych sołtysi i radni odnieśli się do kwestii: drogi powiatowej w Guzewie i jej remontu, wycinki zakrzaczeń na terenie gminy, ogrzewania gazowego w szpitalu w Rudce, oświetlenia ulicznego na terenie gminy, budowy świetlicy wiejskiej w Skrudzie, stanu dróg i potrzeby ich poprawy, tam robionych na rzekach przez bobry, a także poruszanego wcześniej tematu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-16
Data publikacji:2021-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:360