Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mrozach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2017

W dniu 10 listopada 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W porządku obrad znalazły się między innymi uchwały dotyczące:

- przyjęcia Rocznego programu współpracy gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
- zamiany nieruchomości gruntowych,
- zbycia nieruchomości gruntowych w Krukach i Mrozach,
- wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
- analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Mrozy i oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy,
- wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Mrozy.

Na wniosek Burmistrza Mrozów, Rada Miejska postanowiła nie podwyższać stawek podatków i opłat na rok 2018. Podjęta została uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2018, co umożliwi pozostawienie wysokości podatku rolnego na poziomie roku bieżącego.

Na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej podjęta została uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy.

Treść wszystkich uchwał podjętych przez Radę zostanie udostępniona na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl w zakładce „Uchwały Rady”.

Rada przyjęła również stanowisko w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

Następnie Burmistrz przedłożył informację dotyczącą bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz zwrotu nieruchomości od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki, a także wzajemnych rozliczeń finansowych ze stowarzyszeniem, wynikających z prawomocnych wyroków sądów.

Zastępca Burmistrza przedstawiła informację o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy Mrozy. Z przedłożonego zestawienia wynika, że liczba nowych podmiotów dokonujących rejestracji w ostatnich latach uległa zmniejszeniu. Na dzień 30 października 2017 r. zarejestrowanych było:

a) ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy 397 osób, z czego 43 to działalność czasowo zawieszona,

b) ze względu na główne miejsce wykonywania działalności – 410, z czego 44 to działalność czasowo zawieszona.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone wcześniej interpelacje, wnioski, zapytania dotyczące między innymi: budowy dróg asfaltowych w roku bieżącym, budowy kanalizacji, urządzenia otoczenia szkoły w Grodzisku, funkcjonowania ośrodka zdrowia w Jeruzalu, kosztów zakupu samochodu dla OSP Mrozy.

Autor: Administrator

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-14
Data publikacji:2017-11-14
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1025