Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Miasto Mrozy ma już 5 lat – pierwsze podsumowania

28 grudnia 2018

Są wydarzenia w  naszej Gminie, które na trwałe wpisały się w jej historię. Z pewnością należy do nich nadanie z dniem 1stycznia 2014 roku praw miejskich Mrozom. W związku ze zbliżającą się 5. Rocznicą tego historycznego wydarzenia przypominamy  jak to Mrozy miastem się stały.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. miejscowość Mrozy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. nabyła prawa miejskie. Uzyskanie statusu miasta było jednak długofalowym procesem i efektem wieloletnich przygotowań.

 Pomysł starań o nabycie praw miejskich dla miejscowości Mrozy narodził się wiele lat temu. W 2009 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów wniosło oficjalny wniosek aby ówczesna Rada Gminy rozważyła możliwość rozpoczęcia procedury dotyczącej nadania miejscowości Mrozy praw miejskich. Przeprowadzono w tej sprawie wstępne konsultacje, których wynik był negatywny dla wnioskodawców.

W ciągu następnych lat Mrozy dynamicznie się rozwinęły. Poprawie znacząco uległa infrastruktura techniczna i społeczna. Mrozy zostały w całości zwodociągowane i skanalizowane. Powstały nowe obiekty sportowe (w tym wielofunkcyjna hala sportowa), kulturalne, ulice, parki, skwery, place zabaw i szlaki turystyczne. Uporządkowano i doposażono sieć placówek oświatowo-wychowawczych. Stale zwiększała się także liczba mieszkańców.

Wszystko to sprawiło, iż w grudniu 2012 roku z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Mrozy, rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku o nadanie praw miejskich miejscowości Mrozy. W pierwszej kolejności należało jednak podjąć działania mające na celu przekonanie i zachęcenie do tej idei mieszkańców. Dlatego też z wyprzedzeniem zaplanowano przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej pod wspólną nazwą: W drodze do miasta.

Prowadzona na szeroką skalę kampania informacyjno-promocyjna przyniosła oczekiwany rezultat. Inicjatywę władz gminy Mrozy poparli mieszkańcy. Wyniki konsultacji w sprawie nadania Mrozom statusu miasta we wszystkich sołectwach na terenie gminy, jak również samej miejscowości Mrozy, wypadły pozytywnie. W Mrozach ponad 58% mieszkańców opowiedziało się za tym, by ubiegać się o prawa miejskie.

W związku z powyższym Rada Gminy Mrozy w dniu 21 marca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/274/2013 w sprawie opinii o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami oraz wystąpienia w wnioskiem o nadanie miejscowości Mrozy statusu miasta, na mocy której radni pozytywnie zaopiniowali wyniki przeprowadzonych konsultacji oraz postanowili wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o nadanie miejscowości Mrozy statusu miasta. Ponadto upoważnili Wójta Gminy Mrozy do sporządzenia stosownego wniosku, a Przewodniczącego Rady do jego podpisania.

Dwa dni przed ustawowym terminem, tj. 29 marca 2013 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie został złożony odpowiedni wniosek. Trzytomowe opracowanie zawierało wszystkie wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. dokumenty. Do wniosku zostały także dołączone publikacje, albumy, foldery, artykuły prasowe zawierające informacje o Mrozach oraz obszerna dokumentacja zdjęciowa. Wojewoda dokonując oceny złożonego wniosku pozytywnie zaopiniował złożony wniosek i skierował do ostatecznego rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

 30 lipca 2013 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby gminy przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2014 roku Mrozy uzyskały status miasta.

Co z perspektywy 5 lat zmieniło się dla mieszkańców w związku z nadaniem praw miejskich Mrozom? Formalnie i administracyjnie - zmieniło się niewiele. Wójt automatycznie stał się Burmistrzem Mrozów, a Rada Gminy - Radą Miejską. Nie powstały nowe urzędy i instytucje, a liczba pracowników administracji pozostała na tym samym poziomie. Nie zmieniły się również warunki funkcjonowania mieszkańców, ponieważ nie potwierdziły się argumenty przeciwników miejskości o drastycznym wzroście podatków i opłat. Również, nie zmienił się dostęp do unijnych i krajowych funduszy rozwojowych.

W takim razie należy zadać pytanie, czy są jakiekolwiek korzyści z uzyskania praw miejskich, czy warto było? Odpowiedź brzmi – zdecydowanie tak! Przejście przez ocenę wniosku i pozytywne jego zweryfikowanie przez zewnętrzne organy władzy państwowej świadczy o tym, że przekroczyliśmy bardzo ważny próg w rozwoju miejscowości. Akt nadania praw miejskich stał się swoistym certyfikatem jakości usług publicznych i tworzenia warunków rozwoju. Zyskaliśmy atuty, które w sposób pośredni mają ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju Miasta i Gminy. Już teraz widzimy, że nowy status miejscowości staje się mocnym argumentem w staraniach o wsparcie powstawania infrastruktury dostępnej dla jednostek miejskich. Oprócz atutów w sferze publicznej z satysfakcją obserwuję, ożywienie w życiu społecznym i gospodarczym. Budujące się nowe domy, bloki mieszkalne, placówki handlowe, nowe zakłady pracy czy placówki publiczne na skalę ponadgminną świadczą, że jesteśmy w ciągłym dynamicznym rozwoju, a uzyskane prawa miejskie znacząco wzmocniły ten proces.

Z okazji 5. Rocznicy nadania praw miejskich Mrozom, życzę wszystkim obecnym i przyszłym mieszkańcom aby byli dumni ze swojego miejsca na Ziemi jakim jest Miasto Mrozy.

 Z poważaniem

 Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

W drodze do miasta

Opublikował: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-28
Data publikacji:2018-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1416