Powróć do: Formy ochrony przyrody

Przełom Witówki

Rezerwat przyrody florystyczny, o powierzchni 92,30 ha, utworzony w 1995 r. celem ochrony dobrze wykształconych zbiorowisk roślinnych porastających dolinę rzeki Witówki wraz z jej dopływami i najbliższym otoczeniem. Położony jest w odległości ok. 6 km na północny wschód od wsi Grodzisk, na terenie uroczyska Gójszcz. Graniczy od strony zachodniej ze stawami w Gójszczu a od strony wschodniej ze stawami w Gołębiówce (gmina Kałuszyn).

Na terenie rezerwatu zidentyfikowano fitocenozy pięciu zespołów leśnych oraz dwu nieleśnych. Zbiorowiskami leśnymi są: ols porzeczkowy Ribo nigri-Alnetum z dużym udziałem chronionej porzeczki czarnej Ribes nigrum, łęg przystrumykowy Circaeo-Alnetum, łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum, grąd lipowo-grabowy Tilio-Carpinetum oraz bór mieszany Querco roboris-Pinetum. Niektóre płaty zbiorowisk wykazują pewne zniekształcenia wynikające z obecności w drzewostanie sosny jako gatunku sztucznie wprowadzonego. Do zbiorowisk nieleśnych należy zespół sitowia leśnego Scripetum sylvatici oraz wielkoturzycowy szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis.

Wśród roślin rezerwatu stwierdzono dotychczas 198 gatunków roślin naczyniowych, w tym 17 gatunków chronionych i 9 z grupy rzadkich regionalnie. Z gatunków objętych ochroną całkowitą występują: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, widłak goździsty Lycopodium clavatum, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, lilia złotogłów Lilium martagon, storczyk Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis, grążel żółty Nuphar luteum, listera jajowata Listera ovata, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, bluszcz pospolity Hedera helix wspinający się na dęby do wysokości 4m. Do chronionych częściowo należą: kopytnik pospolity Asarum europaeum, bagno zwyczajne Ledum palustre, turówka leśna Hierochloe australis, kruszyna pospolita Frangula alnus, kalina koralowa Viburnum opulus, konwalia majowa Convallaria majalis. Grupę gatunków rzadkich reprezentują m. in.: narecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, czartawa drobna Circaea alpina, porzeczka alpejska Ribes alpinum, kokorycz pełna Corydalis solida, ligustr pospolity Ligustrum vulgare, czermień błotna Calla palustris, zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides, rutewka orlikolistna Thalictum aquilegifolium oraz dwie trawy brodobrzanka wodna Catabrosa aquatica, wiechlina odległokłosa Poa remota. Ciekawostką jest występowanie północnoamerykańskiej, trójigielnej sosny smołowej Pinus rigida, która tworzy charakterystyczne, kolczaste szyszki.

W rezerwacie można spotkać także wiele gatunków zwierząt. Między innymi do nich należą: jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis, myszołów zwyczajny Buteo buteo, kobuz Falco subbuteo, brodziec samotny Tringa ochropus, kruk Corvus corax, słonka Scolopax rusticola, puszczyk Strix aluco.