Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązującej od 01.03.2020 r

Zawiadamiamy, że w wyniku Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach nr XV/157/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z dniem 01.03.2020 r. opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

30 zł / m-c od gospodarstwa domowego

W myśl art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

„W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu”.

 Zawiadamiam, że w wyniku Uchwały Rady Miejskiej w Mrozach nr XV/157/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z dniem 01.03.2020 r. przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie będzie przysługiwać właścicielowi nieruchomości, który złoży nową deklarację dołączoną do ww. zawiadomienia. Po złożonej stosownej deklaracji nie będzie można oddać lub przywieźć bioodpadów do PSZOK.

Od marca 2020 r. będzie obowiązywać nowy system segregowania odpadów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.mrozy.pl

Opłatę uiszczać można:

  • na nowy rachunek bankowy Gminy Mrozy 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150
  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
  • w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
  • u sołtysów

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.)     

Treść podjętych przez Radę Miejską w Mrozach uchwał dostępna jest pod adresem:

https://mrozy.archiwum.bip.net.pl/a7303.html 

https://mrozy.archiwum.bip.net.pl/a7304.html 

https://mrozy.archiwum.bip.net.pl/a7332.html 

https://mrozy.archiwum.bip.net.pl/a7333.html 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności