Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Mrozów

W piątek 21 czerwca br. odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku, na której podjęto uchwały dotyczące udzielenia wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mrozów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Obie uchwały podjęte zostały jednogłośnie, po czym radni pogratulowali Burmistrzowi udanego roku budżetowego, wielu osiągnięć oraz inicjatyw, które udało się zrealizować. W odpowiedzi Burmistrz Mrozów podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom urzędu za owocną współpracę. 

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2023 rok,                                 

- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mrozów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,

- zmieniająca uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2024,

- zmieniająca Uchwałę Nr LIX/537/2023 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 r.,

- w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2024 r.,

- w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mrozach,

- w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Mrozach,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Mrozy, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Wola Rafałowska (dz. nr 552/8 oraz 495/1),

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wola Rafałowska (dz. nr 397/4),

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kuflew (dz. nr 536/4),

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Grodzisk ( dz. nr 47/1, 47/2),

- w sprawie wyrażenia zgody na najem socjalnego lokalu mieszkalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

- w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.


Jednym z ostatnich punktów sesji była informacja o akcji letniej – wypoczynek dzieci i młodzieży w 2024 r.

W sprawach różnych Przewodniczący odczytał pisma, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym, następnie Burmistrz Mrozów odpowiedział na zadawane przez radnych i sołtysów pytania. 

Galeria zdjęć

III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 8 III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 7 III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 6 III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 5 III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 4 III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 3 III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 2 III Sesja Rady Miejskiej w Mrozach 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności