Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy

Logotypy Fundusze unijne

Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 19 listopada br. w Urzędzie Gminy Mrozy odbyło się spotkanie, którego celem było podpisanie umowy z wykonawcą – Firmą STIMO Niedzielski Sp.J. z siedzibą w Krośnie na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprzętu komputerowego oraz usługi w ramach pierwszego etapu projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy”.

W ramach wymienionego powyżej zadania zostanie dostarczonych 55 zestawów komputerowych do gospodarstw domowych, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz będące w trudnej sytuacji materialnej, 90 zestawów komputerowych do pięciu jednostek podległych w gminie Mrozy oraz wybudowanie sieci szerokopasmowej w tym między innymi masztów antenowych, które zostaną rozmieszczonych w wybranych miejscach w gminie Mrozy. Firma STIMO złożyła ofertę w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Wartość kontraktu wynosi 1 559 568,66 PLN. W drugim etapie prowadzonego projektu będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu obsługi komputera dla osób z gospodarstw domowych objętych projektem oraz szkolenia informatyczne dla użytkowników końcowych w jednostkach Beneficjenta. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: styczeń – luty 2013 roku. W trzecim etapie prowadzonego projektu będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostarczenie łącza internetowego dla komputerów zainstalowanych w jednostkach podległych oraz wybranych gospodarstwach domowych. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: marzec – kwiecień 2013 roku. Wartość całkowita projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy” wynosi 2 239 010,00 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 903 158,48 PLN, tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki". Wkład własny Jednostki Samorządu Terytorialnego gminy Mrozy w projekt to kwota w wysokości 335 851,52 PLN.

Dofinansowanie w wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Urząd Gminy Mrozy informuje, że planowany do realizacji w latach 2012-2015 projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy" uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 903 158,48 PLN, tj. 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Umowa przyznania pomocy dla projektu została podpisana w dniu 09 sierpnia 2012 r.

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion"
osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki"

Dofinansowanie w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Urząd Gminy Mrozy informuje, że realizowany projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy” na podstawie podpisanego w dniu 01 lutego 2013 roku aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-164/11-00 uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 % wartości kosztów kwalifikowalnych tj. 2 239 010,00 PLN.

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

Głównym celem realizowanego przez Gminę Mrozy projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy" jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, jakie występuje wśród mieszkańców Gminy Mrozy. Przeprowadzony audyt infrastruktury posiadanej przez Gminę, infrastruktury internetowej oraz zasięgu usług działających na tym terenie operatorów telekomunikacyjnych oraz ISP wykazał, że niezbędna jest budowa własnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Stąd też władze Gminy zdecydowały się aplikować o środki unijne z programu POGI działanie 8.3 i uzyskały dofinansowanie dla projektu o wartości ok. 2,2 mln złotych

W projekcie założono, że jedynie radiowa sieć szerokopasmowa oparta na odpowiedniej ilości węzłów dostępowych , obejmująca zasięgiem większość obszaru gminy tak postawione cele może spełnić. W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie nowoczesna, skalowalna infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca dostęp do Internetu, zakupione zostaną zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych oraz jednostek podległych biorących udział w projekcie,zostaną wykonane szkolenia informatyczne dla uczestników projektu.

Podstawowe wskaźniki określające zakres projektu :

  • zostanie wybudowane co najmniej 5 masztów / wież radiowych
  • zostanie wybudowane co najmniej 7 radiowych węzłów dostępowych WiFi zarządzanych przez kontroler
  • zostanie wybudowana nowoczesna sieci szkieletowa i dystrybucyjna w oparciu o radiolinie licencjonowane i mosty radiowe 5Ghz
  • zostanie wybudowane i wyposażone nowoczesne Centrum zarządzania siecią w miejscowości Grodzisk
  • 55 gospodarstw domowych spełniających kryterium uczestnictwa (niski dochód na członka rodziny, wielodzietność, samotne rodzicielstwo) otrzyma bezpłatnie 55 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz łącze szerokopasmowe do Internetu
  • 5 jednostek organizacyjnych Gminy Mrozy otrzyma 90 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz łącze szerokopasmowe do Internetu
  • zostanie przeprowadzonych 17 szkoleń informatycznych dla 230 osób łącznie

Harmonogram projektu przewiduje, że do końca czerwca 2013 zostanie wybudowana cała sieć, dostarczone komputery i od lipca 2013 wszyscy uczestnicy będą posiadali aktywne ,bezpłatne łącze internetowe. Zakończenie projektu 31 grudzień 2015.

Konferencja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

W dniu 30 października 2013 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach, odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy", zorganizowane przez firmę STIMO Niedzielski Sp.j., głównego wykonawcę projektu, odpowiedzialnego za budowę szerokopasmowej sieci na terenie Gminy Mrozy oraz dostawę sprzętu komputerowego i usługi pełnienia funkcji operatora powstałej infrastruktury.

Na realizację ww. projektu Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 239 010,00 PLN w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

W wyniku realizacji projektu wybudowano nowoczesną, infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą dostęp do Internetu, zakupione zostały zestawy komputerowe dla 55 beneficjentów ostatecznych oraz 5 jednostek organizacyjnych Gminy biorących udział w projekcie.

Spotkanie miało charakter informacyjny, omówione zostały poszczególne zrealizowane zadania, uzyskane rezultaty oraz korzyści dla beneficjentów.

Dokumenty do projektu do pobrania poniżej na liście plików do pobrania.

Konferencja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy

W dniu 30 października 2013 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach, odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy", zorganizowane przez firmę STIMO Niedzielski Sp.j., głównego wykonawcę projektu, odpowiedzialnego za budowę szerokopasmowej sieci na terenie Gminy Mrozy oraz dostawę sprzętu komputerowego i usługi pełnienia funkcji operatora powstałej infrastruktury.

Na realizację ww. projektu Gmina Mrozy uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 239 010,00 PLN w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

W wyniku realizacji projektu wybudowano nowoczesną, infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą dostęp do Internetu, zakupione zostały zestawy komputerowe dla 55 beneficjentów ostatecznych oraz 5 jednostek organizacyjnych Gminy biorących udział w projekcie.

Spotkanie miało charakter informacyjny, omówione zostały poszczególne zrealizowane zadania, uzyskane rezultaty oraz korzyści dla beneficjentów.

Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na: Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy", wyłoniono firmę, która zorganizuje szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i znajomości podstawowego oprogramowania narzędziowego oraz pakietu biurowego, jak też komunikacji elektronicznej.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 14, która będzie realizować szkolenia już od 1 lutego 2014 r.

W załączonym harmonogramie szczegółowo rozpisano tematykę, jak również daty i godziny planowanych szkoleń.
Beneficjenci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie ich udziału w szkoleniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu (0-25) 757-41-75, 757-41-90.

Harmonogram szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych

Harmonogram szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy" - do pobrania ponizżej na liście plików do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy" uprzejmie zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i instalację nowego sprzętu komputerowego, wraz z podłączeniem do internetu z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu oraz świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 lutego 2015 r., o godzinie 12.00.

Załącznik do pobrania poniżej na liście plików do pobrania.

Wyjaśnienie do oferty:

  1. Odpowiedzi na pytania wykonawcy w postępowaniu ofertowym dotyczącym dostawy i instalacji nowego sprzętu komputerowego, wraz z podłączeniem do internetu z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu oraz świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy" - (z dnia 19.02.2015 r.) - do pobrania poniżej na liście plików do pobrania.

Rozstrzygnięcie konkursu

Gmina Mrozy uprzejmie informuje: że w prowadzonym postępowaniu wyboru wykonawcy zadania: dostawa i instalacja nowego sprzętu komputerowego, wraz z podłączeniem do internetu z wykorzystaniem istniejącej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu oraz świadczenie usług wsparcia technicznego w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy", wybrana została oferta firmy:

STIMO Niedzielski Sp. J.
ul. Sikorskiego 11A
38-400 Krosno

na kwotę: 49.270,00 zł brutto.
W postepowaniu wpłynęły 2 oferty, z czego: nie wykluczono oraz nie odrzucono żadnych ofert.

Klauzula informacyjna dla beneficjentów POIG do pobrania poniżej na liście plków do pobrania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!