Urzad Miasta i Gminy Mrozy

XLI Sesja Rady Miejskiej w Mrozach

20 czerwca 2022

W środę 15 czerwca br., odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Mrozach. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku, na której podjęto uchwały dotyczące udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mrozów oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Obie uchwały podjęte zostały jednogłośnie, po czym radni pogratulowali Burmistrzowi raz pracownikom urzędu kolejnego udanego roku budżetowego, wielu osiągnięć oraz inicjatyw, które udało się zrealizować. W odpowiedzi Burmistrz Mrozów, podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych za owocną współpracę.

Na początku sesji w związku ze złożoną przez panią Jadwigę Ptak rezygnację z funkcji sołtysa Rudki, Burmistrz, radni oraz sołtysi złożyli podziękowania za dotychczasową prawie 28 letnią pełna poświęcenia pracę na rzecz sołectwa Rudka. Pan Burmistrz przedstawił także nową sołtys Rudki – panią Magdalenę Paszke, wybraną na zebraniu sołeckim w dniu 11 czerwca 2022 r.

Następnie zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej omówione zostały kwestie dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie oraz informacja o akcji letniej – wypoczynek dzieci i młodzieży w 2022 r.

Podjęto uchwały:

- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mrozów wotum zaufania,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2021 rok,

- w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mrozów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

- zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2022,

- w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody,

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Mrozy, który brał udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/359/2022 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrozy na lata 2022-2025”,

- w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy,

- w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej (Grodzisk, dz. nr 320/10),

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Guzew, dz. nr 445),

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Rudka, dz. nr 196),

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mrozów.

 

W sprawach różnych podjętych przez radnych i sołtysów obecnych na Sesji omówione zostały tematy dotyczące m.in.:

- uzupełnienia powstałych ubytków w drogach powiatowych,

- wymiany lamp ulicznych oraz dokonania ich uzupełnień,

- uszkodzenia chodnika przy ul. Siedleckiej w Grodzisku,

- wykonania progów zwalniających w Rudce,

- odświeżenia pasów drogowych,

- wycinki przydrożnych zakrzaczeń.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-06-20
Data publikacji:2022-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:319